Ortak Anlayış Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara Tunalı Otel’de 2 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanmakta olan tematik alan haritalama raporlarında ulaşılan noktalar, tematik uzmanlar tarafından proje ekibine ve süpervizörlere sunuldu. İzleme göstergelerinin tartışıldığı toplantıda tematik alan haritalama raporlarının içeriklerinde ortak anlayışın yerleşmesi sağlandı.
25 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, tematik alan haritalama raporlarında ortaya çıkan göstergeler proje paydaşlarına sunularak tartışılacak ve ortak anlayış yaygınlaştırılacak.
Proje kapsamında istihdam, eğitim, sağlık, siyasete katılım, medya, kentsel hizmetler, spor, kadına yönelik şiddet ve insan ticareti alanlarında hazırlanan tematik alan haritalama raporları, Türkiye’de cinsiyet eşitliğini izlenmesi ve değerlendirmesine önemli katkılar sağlayacak.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Güçlendiriliyor

Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 13 Kasım 2017 tarihinde, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), CEİD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Serpil Sancar ve Doç. Dr. Ayça Kurtoğlu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener tarafından ziyaret edildi.

TÜSEV Ziyareti

TÜSEV adına Genel Sekreter Yardımcısı Liana Varon ve Proje Koordinatörü Sezin Dereci’nin katıldığı toplantıda, çalışma alanları detaylı bir şekilde anlatılarak olası işbirliği imkânları görüşüldü. Yasal çerçeve ve mevzuatın sivil toplum yararına geliştirilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran TÜSEV, aynı zamanda sivil toplum çalışmaları hakkında düzenli izleme yapmakta ve verilerini yayınlamaktadır.

ERG Ziyareti

ERG Direktörü Batuhan Aydagül’ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, uzun süredir okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim alanında izleme raporları yayınlayan ERG’nin elde ettiği deneyimler aktarıldı ve çalışma metodolojisi konusunda bilgilendirme yapıldı. Kurum koordinatörlerinden Burcu Meltem Arık Akyüz ve Özge Karakaya ile araştırmacı Ertuğrul Polat ve Umay Aktaş Salman’ın katıldığı toplantı Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında birlikte çalışma alanlarının görüşülmesiyle sona erdi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

3 Ekim 2017

Kamu kurumlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcilerinin katılımıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi açılış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Ünal açılış toplantısına katılan konukları selamlayarak kısa bir hoşgeldiniz konuşması yaptı. Açılış toplantısı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu (GREVIO) Başkanı Prof. Dr. Feride Acar’ın “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi: CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi Işığında Bazı Gözlemler” başlıklı konuşması ile devam etti. Prof. Feride Acar, Türkiye’de çok önceden başlaması gereken ve bugüne kadar hayata geçmesinde gecikmeler yaşanmış toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme projesini yürüten CEİD’e teşekkürlerini sunduktan sonra, konuşmasına izleme konusunda bugüne kadar CEDAW çerçevesinde hem devlet hem de kadın örgütleri tarafından yapılan çalışmalara değindi.  

Gölge raporlara ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında hazırlanan izleme raporlarına değinen Acar, ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme konusunda birikmiş bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Toplumsal cinsiyet kavramının aileye ve kutsal değerlere ters gelen, zarar veren bir kavram olmadığının altını çizen Prof. Dr. Feride Acar toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın ve erkek arasındaki hiyerarşiye dayanan, dengesiz ve kadının aleyhine olan güç ilişkisinden kaynaklı kadına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için doğru anlaşılması gerektiğini belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anakımlaştırılmasının farkındalığının arttığını belirten Prof.Dr. Acar, bu alanda asıl olanın sayısal ya da fırsat eşitliği olmadığını, bunlarının yerine gerçek eşitlik (substantive equality) kavramının  esas alınması  gerektiği yönündeki düşüncelerini aktardı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemek için bilimsel yöntemlerle gösterge geliştirilmesinin gerektiğini ve bunun için de güvenilir karşılaştırılabilir veriye ihtiyaç olduğunu  ifade etti.

Açılış programının ikinci konuşması CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar  tarafından yapıldı. “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” nin tarihsel arka planını anlattığı konuşmasında öncelikle “Cinsler arası eşitlik ve ayrım yapmamanın” temel bir küresel norm olduğunu vurguladı. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bünyesinde geliştirilen stratejileri, politikaları, eylem planlarını ve uygulama araçlarını özetlediği konuşmasında Prof.Dr. Sancar kadın – erkek eşitliğinin ilerletilmesi için kabul edilmiş uluslararası normların, standartların ve uygulamaların toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi için belirleyici ve yol gösterici olduğunu belirtti. Prof. Sancar,

 • toplumsal cinsiyet eşitliğinin bütün temel politikalarla bağlantılandırılması- “ana-akımlaştırmak”, uygulama etkinliğini görebilmek için cinsiyet temelli veri toplamak ve düzenli yayınlamak,
 • kaynakların kullanımındaki etkileri görmek “cinsiyete dayalı bütçeleme” yapmak,
 • politikaların gerçekleşme düzeyini görmek için metodolojik “izleme” yapmak,
 • izlemeyi nesnel ve kolay hale getirecek “toplumsal cinsiyet göstergeleri” geliştirmek,
 • ilgili otoritelerin “siyasal/kamusal taahhüt’ün” sağlanması, politika uygulamalarını izlemek için “bağımsız izleme kurumlarını” desteklemek konularında küresel politika geliştiren ve uygulayan iki ana aktör olarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin ortaklaştığını ve projenin amaçlarının bu hedeflerle örtüştüğünün altını çizdi.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını uygulayıcı ve aynı zamanda projenin de stratejik paydaş kurumları olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)) stratejik önemine değindi. Prof.Dr. Sancar, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, AB Müktesebatı ve Milenyum Kalkınma Hedefleri gibi üst politika belgelerindeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine dair düzenlemeler bağlamında hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planlarının, özellikle taslak halde ve henüz yayınlanmamış olan II. Ulusal Eylem Planının içerdiklerine dikkat çekti:  cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler üretmek, toplumsal cinsiyet etki analizi – yapmak, kontrol listeleri, rehberler ve yönergeler hazırlamak, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapmak ve izleme-değerlendirme yoluyla sürecin sürdürülebilir olmasının sağlanması gibi politik araçları göz önünde bulunduran bir toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme mekanizmasını kurmak. Bu bağlamda CEİD bünyesinde kurulacak ve projenin nihai hedeflerinden birisi olan Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezinin kısa ve uzun vadede bu amaca hizmet edeceğini belirtti.

Açılış programı projenin yararlanıcı kurumu olan T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı Başkanı Osman Düzel’in konuşması ile devam etti. Türkiye’de Avrupa Birliğine katılım öncesi süreçte hayata geçirilen  reformlar ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ile ilgili sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Düzel, katılımcı demokrasinin güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesine Bakanlığın verdiği öneme dikkat çekti.  Düzel, Ulusal Eylem Planında da yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği izleme mekanizmasının bağımsız bir izleme merkezi aracılığıyla yapılmasını öngören, Avrupa Birliği Delegasyonundan direk hibe ile desteklenen projenin demokrasi için kalıcı etkilerinin olacağını belirtti. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kuruluş, eylem ve strateji belgelerinde en başından itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması çalışmalarının, özellikle ilgili mevzuatların uyumlaştırılması ve Bakanlık bünyesinde uygulanan ve desteklenen bütün projelerin, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sivil toplumda yer alan hak temelli örgütlerin ortak paydaş olmaları ile hayata geçirildiğini ifade etti. Bakanlığın sorumlu olduğu “Siyasi Kriterler, Yargı ve Temel Haklar” alanında özellikle kadın hakları alanında toplumun genelinde farkındalık yaratmaya yönelik yürütülen çalışmalara örnekler verdi.

2010 yılında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ile ilgili projeler, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele projesi, 2016 yılında TİHEK ile yürütülen eylem planları, kurumsal ve yasal düzenlemeler ile ilgili proje, Jandarma Genel Komutanlığı’nda kadın ve çocuk birimlerinde yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçeleme gibi projelerle toplumsal cinsiyet alanında iyileştirme olması için Bakanlığın sorumluluk aldığını belirtti. Ayrıca Düzel, 2014-2020 Katılım Öncesi Mali destekler IPA programı kapsamında temel haklar alanında sosyal kırılgan gruplardan biri olan kadınlar için Sivil Toplum Diyalogu projeleri kapsamında sivil toplum örgütlerine proje destekleri verildiğini söyledi. IPA fonunun 2007-2013 yıllarında 48 milyon Eurodan 2014-2020 yılları için 194 milyon Euroya yükselmesinin, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sivil toplumun kapasitesini güçlendirmek için Avrupa Birliğinin ve dolayısıyla AB Bakanlığının konuya verdiği önemi gösterdiğini ifade etti. CEİD’in yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme projesi ile kadın erkek kodlarını değiştirmeye ve bu alanda toplumsal dönüşüme yönelik iyi bir adım atıldığını söyleyerek sözlerine son verdi.

Açılış toplantısının programında son konuşma, projenin ana faaliyetlerinden birisi olan haritalama raporları üzerine TCE İzleme Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener tarafından yapıldı.  Şener proje kapsamında 10 tematik alanda (Eğitim, İstihdam, Sağlık, Siyasete Katılım, Kadın/İnsan Ticareti, Kadına Yönelik Şiddet, Kentsel Haklar ve Hizmetler, Din Hizmetleri, Medya, Spor) haritalama raporlarının ilgili alanda çalışmalar yürüten yetkin uzmanlar tarafından hazırlandığını belirtti. Haritalama raporlarının toplumsal cinsiyet eşitliği alanında mevcut durumu göstermek, projenin on tematik alanında izleme göstergelerini geliştirmek ve katılımcı bir siyaset anlayışını geliştirmek amacıyla hazırlandığını ifade etti. Bu raporların cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadeleye destek olmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklar konusunda ortak anlayışın gelişmesine katkı sunmaya hizmet edeceğini ve böylece toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına katkısı olacağını  söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası norm ve standartları göz önünde bulundurarak yazılan haritalama raporlarının projenin 7 pilot ilinde (Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Trabzon) eğitim çalışması sırasında tanıtılacağını ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi aracılığıyla erişilebilir olacağını belirten Şener, aynı zamanda bu raporların yerel izleme eylem planları ve ulusal izleme eylem planının temelini oluşturacağına dikkat çekti.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin Yürütme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

27 Eylül 2017

Proje Yürütme Komitesi toplantısına Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Kurumu’nun yetkililerinin yanı sıra proje paydaşlarından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) temsilcileri ve CEİD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi konusunda dünyada ve Türkiye’de yürütülen politikalar hakkında bilgi verdi. Proje Yöneticisi Dr. Fatma Özdemir Uluç, proje faaliyetlerinin ilerleme durumunu aktardıktan sonra, Prof. Dr. Yıldız Ecevit ve Doç. Dr. Ayça Kurtoğlu, proje kapsamında süpervizörlüğünü üstlendikleri tematik alanlara göre hazırlanan mevcut durum raporlarına ilişkin detaylı bilgi verdiler. Görüş ve önerilerin alınmasından sonra sona eren Yürütme Komitesi Toplantısı, altı ayda bir gerçekleştirilmeye devam edilecek.

Ankara İli Valilik Birimleri ile Toplantı

19 Eylül 2017 tarihinde Ankara Valiliği’nin organizasyonu ile Proje Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” Valilik il müdürlüklerinin temsilcilerine tanıtıldı. Toplantıya, Projenin faydalanıcı Kuruluşu olan AB Bakanlığı temsilcisi, CEİD Yöneticileri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara Müftülüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara Çalışma ve İş Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara ŞÖNİM, Ankara Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında hazırlanmaya başlanan, 10 tematik alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumunu ortaya koymayı hedefleyen raporlar katılımcılar tarafından çok faydalı bulunarak, önemli bir boşluğu dolduracağı dile getirildi. Bu raporların hazırlandıkları alana ilişkin sorumluluk sahibi olan kamu kurumları ile derinlemesine tartışılması ve savunu aracı olarak kullanılması önerilerek, nihayetinde kurumların mevcut sistemlerine toplumsal cinsiyet eşitliliğine duyarlı veri toplama kültürünün yerleşebilmesi için projenin önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı. Projeye katkı sunmak konusunda istekliliklerini ve projenin ilde yapılacak kapasite geliştirme çalışmalarına katkı vermeye hazır olduklarını belirten il müdürlüklerinin temsilcilerinin sorularına verilen yanıtlarla toplantı sonlandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin İstanbul çalışmaları başladı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin uygulama illerinden olan İstanbul’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı kapsamında, projenin Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener ile Proje Yürütme Kurulu üyesi Ayça Kurtoğlu 14 Eylül 2017’de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’ni ziyaret etti. Projenin amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilen toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda projenin yapacağı katkılar tartışıldı ve projenin en önemli paydaşlarından olan kadın örgütleriyle, işbirlikleri olanaklarına dair görüş alış verişinde bulunuldu.

İstanbul bilgilendirme toplantıları 15 Eylül 2017 tarihinde Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin toplumsal eşitlik birimlerine yapılan ziyaretlerle devam etti. Toplantılarda projenin amaçları ve faaliyetleri tanıtıldı ve eşitlik birimlerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi edinildi. Yerel yönetimlerin projeye yönelik katkıları ve karşılıklı işbirliğinin imkanlarının istişare edilmesiyle İstanbul bilgilendirme toplantıları son buldu.

 

İZMİR BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İzmir Bilgilendirme Toplantıları kapsamında 14 ve 25 Ağustos 2017 tarihlerinde İzmir Valiliği’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve sivil toplum örgütlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

14 Ağustos 2017’deki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, Kadın Şube ve AB Projeler Müdürlüğü’nden uzmanlar katıldı. CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal’ın CEİD’i tanıtan ve projenin genel amaçlarını aktaran konuşmasıyla başlayan toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener, projenin yerel yönetimlere politika belirleme, hizmet üretme, değerlendirme ve izleme konularında sunacağı katkıları açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, projenin İzmir için çok önemli olduğunu ve projeden en iyi şekilde yararlanacaklarını ifade etti. Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde beklentilerin yüksek olduğunu, belediye olarak cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında kurumsal düzeyde çalışmalar yaptıklarını ve projeye gereken desteği vereceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi görüşmesinden sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ziyaret edildi. Vali ziyaretinin ardından il müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, Sevinç Ünal’ın CEİD ve proje hakkındaki kısa bilgilendirilmesi ile başladı. Proje Yöneticisi Fatma Özdemir Uluç’un sunumu ile devam eden görüşmede, projenin paydaşların katılımıyla birlikte uygulanabileceği vurgulandı.

İzmir Bilgilendirme Toplantıları’nın ikinci ayağı, 25 Ağustos 2017 günü Karabağlar Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmir’de yerleşik sivil toplum kuruluşlarına projeyi tanıtan Ülker Şener, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırması, cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi çerçevesinde projenin yaratabileceği olanakların altını çizdi.

PROJE İLLERİMİZDE YERLEŞİK KOORDİNATÖRLER ARIYORUZ!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) olarak “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında Konu Uzmanları ve Proje Yöneticisi ile koordineli çalışacak ve projenin yerelde yürütülecek faaliyetlerinin projede öngörülen standartlara uygun yapılmasından sorumlu olacak ve Şubat 2019 sonuna kadar kısmi zamanlı olarak çalışacak Yerel Koordinatörler arıyoruz.  Yerel Koordinatörler, Proje uygulama illerinde bulunan sivil toplum kuruluşları, cinsiyet temelli örgütlenmeler ve insan hakları örgütleri ile sürekli iletişim halinde olacak ve faaliyetler konusunda bilgilendirme yapacaktır. Yerel eşitlik izleme eylem planı oluşturma süreçlerinde sivil toplumun katılımını sağlamak için proje ekibine destek verecektir. Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon olmak üzere her bir proje ilimizde 1 koordinatör olmak üzere toplam 7 koordinatör görevlendirilecektir. Koordinatörlerin çalışma günleri merkezden yapılan planlama doğrultusunda, illerin ihtiyaçlarına göre farklılaşacak biçimde kesinleşecektir ancak minimum çalışma gününün 40 olması öngörülmektedir. Detaylı İş tanımı (2245 indirme) ve Başvuru formu (1633 indirme) için tıklayınız.

Başvuru formunu eksiksiz doldurmanızı, Türkçe ve İngilizce özgeçmişleriniz ile birlikte cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com adresine 4 Eylül 2017 saat 17.00’ye kadar iletmenizi bekliyoruz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

CEİD olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesinin hayata geçirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalara katkı sağlayacak ekip arkadaşımızdan beklediğimiz nitelikler aşağıdaki gibidir:

Yerel Koordinatör

 1. Sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve/veya sivil toplumda deneyim kazanmış olmak
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi sahibi olmak
 3. İkamet ettiği proje ilindeki kamu kurumları ve STK’larla çalışma deneyimine sahip olmak
 4. Organizasyon becerilerine sahip olmak
 5. İyi iletişim kurma becerisine sahip olmak
 6. Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
 7. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak
 8. Tercihen proje illerinden birinde ikamet ediyor olmak

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONU UZMANLARI ARIYORUZ!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) olarak “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında Proje Yöneticisi ve Politika ve Savunuculuk Koordinatörü ile işbirliği halinde yerelde düzenlenen eğitimleri vermek, eğitimlere ve atölyelere ilişkin raporlama yapmak, proje kapsamında görevlendirilecek yerel koordinatörlere uygulama illerinde yapılan çalışmalar (yerel eylem planı oluşturma süreci vb.) konusunda destek vermek ve yerelde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile iletişimi sağlamada proje yöneticisi ve yerel koordinatörlerle birlikte çalışmak üzere aşağıda belirtilen tematik alanlarda Şubat 2019 sonuna kadar kısmi zamanlı olarak çalışacak konu uzmanları arıyoruz. Toplam 5 uzman görevlendirilecektir. Konu uzmanlarının çalışma günleri merkezden yapılan planlama doğrultusunda, eğitim içeriklerine ve uzmanlık alanlarına göre farklılaşacak biçimde kesinleştirilecektir, ancak minimum çalışma gününün 25 gün olması öngörülmektedir. Her bir konu uzmanının aşağıda belirtilen tematik alanlardan en az ikisinden sorumlu olması ve başvurularında uzman oldukları alanları belirtmeleri beklenmektedir. Detaylı İş tanımı (643 indirme)  ve Basvuru formu.docx (645 indirme)  için tıklayınız.

  1. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
  2. Kadınların siyasal kararlara ve süreçlere eşit katılımının sağlanması
  3. Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması
  4. İstihdamda cinsiyet eşitliği
  5. Medyada cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi
  6. Kadın sağlığı ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada eşitliğin sağlanması
  7. Kadın/insan ticaretinin önlenmesi
  8. Spor olanakları ve hizmetlerinden cinslerin eşit yararlanabilmesinin sağlanması
  9. Din hizmetlerinden cinslerin eşit yararlanmasının sağlanması
  10. Kentsel hizmetlerden cinslerin eşit yararlanmasının sağlanması
  11. Toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplama ve veriye dayalı izleme

Başvuru formunu eksiksiz doldurmanızı, Türkçe ve İngilizce özgeçmişleriniz ile birlikte cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com adresine 4 Eylül 2017 saat 17.00’ye kadar iletmenizi bekliyoruz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

CEİD olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesinin hayata geçirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalara katkı sağlayacak ekip arkadaşımızdan beklediğimiz nitelikler aşağıdaki gibidir:

Konu Uzmanı:

 1. Sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve/veya sivil toplumda en az 5 yıl deneyim kazanmış olmak
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya hak temelli ve cinsiyete duyarlı izleme konusunda en az 3 yıllık deneyim
 3. Geri Planda belirtilen ilgili tematik alanlardan en az ikisinde bilgi ve deneyime sahip olmak
 4. İnsan hakları ve/veya cinsiyet temelli örgütlerde eğitim verme tecrübesine sahip olmak
 5. Cinsiyet temelli kuruluşlar, insan hakları kuruluşları ve kamu kurumlarıyla çalışma becerisine sahip olmak
 6. İyi iletişim kurma becerisine sahip olmak
 7. Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
 8. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak
 9. İyi düzeyde İngilizce bilmek (tercih sebebi)

CEİD TARAFINDAN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (KDK) ZİYARET EDİLDİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin tanıtıldığı toplantıya Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra Kadın ve Çocuktan Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak katıldı.

15 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantı, CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Ünal’ın projenin toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi konusunda sağlayacağı katkıları açıklamasıyla başladı. Proje Koordinatörü Fatma Özdemir Uluç, proje sunumuyla birlikte KDK ile işbirliğinin hedeflendiği proje faaliyetlerine dikkat çekti. Toplantıda KDK’nın deneyimlerini projeye aktarabilmesi için Proje Yönlendirme Komitesi’nde yer almasının öneminin altı çizildi.

Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener, KDK’nın cinsiyet eşitliğine uygun bir biçimde başvuruları değerlendirmesinin ve kamu kurumlarına bu doğrultuda geri bildirimde bulunmasının, uzun vadede kurumların değişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun hizmetler üretmesine katkı sunacağını ifade etti.

Toplantıda Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, KDK’nın yaptığı çalışmalar ve toplumdaki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. KDK’nın özellikle son bir yılda bilinirliliğinin arttığını ve buna paralel olarak başvuru sayısında artış olduğunu belirten Malkoç, KDK’nın amacını toplumda hak arama kültürünün gelişmesi, bireylerin haklarını arayabileceği bir mekanizmanın kurulması olarak tanımladı.

KDK’nın kamu kurumlarıyla bireyler arasında arabuluculuk işlevi gördüğünü ifade eden Malkoç, Mart ayından itibaren yönetmelikte yapılan bir değişiklikle “dostane çözüm kararı” da verebileceklerini açıkladı. Malkoç, şikâyet konusu edilen talebin, idarece yerine getirilmesi anlamına gelen “dostane çözüm kararının” önemli olduğunu vurguladı. Malkoç, KDK’nın projeye katılım konusunda duyarlı olacağını belirtti.